EtnoPolska 2021

Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży uzdolnionej „ART – Talent” wraz z partnerami bierze udział w realizacji projektu „EtnoPolska 2021 – Zatopieni w Tradycji Krajny”. Pracę nad działaniami rozpoczęto od maja bieżącego roku a jej uroczyste podsumowanie odbędzie się na Gali Krajeńskiej 25 września 2021r.  Lokalne dziedzictwo kulturowe to jedna z osi priorytetowych „Partnerstwa dla rozwoju Krajny” utworzonego w ramach pilotażowego programu realizowanego z udziałem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przez samorządy reprezentujące odbiorców niniejszego projektu. Dorobek Krajny ma stać się podstawą rozwoju społeczności Północnej Wielkopolski.

Na przestrzeni wieków Powiat Pilski stał się swoistym konglomeratem narodowościowym i kulturowym.  Ziemie te znalazły się pod zaborem pruskim w 1772 r. i pozostawały w nim do 1 sierpnia 1919 r., a miasto Piła i tereny obecnej Gminy Szydłowo aż do 1945 r. Po II wojnie światowej, w wyniku zmiany sytuacji geopolitycznej Piła, Szydłowo i okoliczne miejscowości powróciły do Macierzy, co wiązało się ze znaczną wymianą ludności. Niemców, którzy objęli te ziemie w wyniku trwającej przez cały wiek XIX germanizacji, zastąpili Polacy z centralnej Polski i z dawnych województw (wileńskie, nowogródzkie, stanisławowskie, lwowskie i wołyńskie), które Polska utraciła na rzecz ZSRR. W związku z tymi zmianami, na terenie Północnej Wielkopolski (historycznej Krajny), budowanie lokalnej społeczności było procesem długotrwałym i często dość skomplikowanym. Celem realizowanego projektu jest zatem stworzenie warunków dla wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej w Powiecie Pilskim poprzez działania na rzecz trwałości tradycji oraz ich twórcze wykorzystanie. Ponadto działania mają się przyczynić do wzmacniania tożsamości i świadomości regionalnej oraz wzmacniania poczucia wspólnoty mieszkańców powiatu  w oparciu o lokalne tradycje.

Do osiągnięcia tych celów przyczynią się zaplanowane przedsięwzięcia, które wzajemnie się przeplatają i uzupełniają, dając miejscowej społeczności możliwość uczestnictwa w różnorodnych wydarzeniach, przybliżających lokalną kulturę i dziedzictwo oraz budowanie własnej tożsamości powiązanej z Krajną. Zmierzając do realizacji powyższych założeń zaplanowano m.in.:

 • warsztaty literackie z użyciem elementów gwary krajeńskiej (z wydrukiem pokłosia),
 • warsztaty rękodzielnicze "Haft krajeński",
 • warsztaty taneczno-wokalne z opiekunem artystycznym krajeńskiego zespołu ludowego,
 • warsztaty ceramiczne (podstawy wzoru krajeńskiego),
 • warsztaty artystyczne z wykorzystaniem symboli Krajny,
 • warsztaty kulinarne (regionalne krajeńskie potrawy),
 • wystawę fotograficzną "Piękno tradycji" dokumentującą proces twórczy artystów zaangażowanych w projekt (z uwypukleniem powstających motywów krajeńskich),
 • tradycje krajeńskie w plenerze - muzyka, taniec, śpiew, symbole i tradycje krajeńskie,
 • "Krajna dla najmłodszych" - warsztaty artystyczne z wykorzystaniem wzorów i motywów krajeńskich,
 • wydanie publikacji pisanych gwarą krajeńską (w tym dokumentujących zwyczaje, obyczaje, tradycje i życie codzienne dawnych mieszkańców Krajny)

Większość planowanych wydarzeń będzie miała charakter międzypokoleniowy ich odbiorcami będą zarówno dzieci, młodzież i dorośli. Zakłada się również udział osób niepełnosprawnych oraz seniorów.

Projekt oraz wszystkie jego elementy zostały objęte honorowym patronatem Starosty Pilskiego Eligiusza Komarowskiego. Patronat pozwoli na rozszerzenie działań promocyjnych związanych z rozpowszechnianiem informacji o zaplanowanych przedsięwzięciach. Patronat nad wydarzeniami zawartymi we wniosku zadeklarowały również Tygodnik Nowy i Głos Wielkopolski. Bieżące informacje o wydarzeniach projektowych skierowane będą również do pozostałych mediów lokalnych i regionalnych (innych gazet, rozgłośni radiowych i stacji telewizyjnych).

Nazwa programu: EtnoPolska 2021

Nazwa zadania: „Zatopieni w tradycji Krajny”

Instytucja zarządzająca programem: Narodowe Centrum Kultury

Okres realizacji: 09.07 – 15.10.2021r.

Całkowity koszt realizacji zadania: 52 117,00 zł

Wysokość dofinansowania NCK: 49 000,00 zł

Partnerzy projektu:

 1. Młodzieżowy Dom Kultury „ISKRA” w Pile
 2. Gminny Ośrodek Kultury w Białośliwiu
 3. Koło Gospodyń Wiejskich w Wolsku

Warsztaty literackie i rękodzielnicze “Zatopieni w Tradycji Krajny” 9-10 lipca 2021r.

Warsztaty literackie i rękodzielnicze 9-10 lipca 2021r.

Warsztaty ceramiczne 9/16 lipca 2021r.