Regulamin rekrutacji 2023-24

Zasady rekrutacji kandydatów na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej określa ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900)

 1. Wymagania dotyczące rekrutacji na zajęcia pozaszkolne w MDK „ISKRA” w Pile są dostępne przez cały rok w siedzibie placówki oraz na stronie https://mdk.pila.pl/.
 2. Rodzice kandydatów lub pełnoletni uczestnicy kontynuujący udział w zajęciach pozaszkolnych organizowanych przez MDK „ISKRA” w Pile składają:
  DEKLARACJĘ O KONTYNUOWANIU UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH POZASZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2023-2024, którego organem prowadzącym jest Powiat Pilski,
  w/w deklarację należy złożyć zgodnie z poniższymi etapami:

  • Zapisy (deklaracje o kontynuowaniu) dotychczasowych uczestników zajęć
   15.05 – 31.05.2023 r.
  • Ogłoszenie wyników i wolnych miejsc w poszczególnych grupach
   31.05.2023 r.
  • Zapisy nowych chętnych do uczestnictwa w zajęciach
   01.06 – 30.06.2023 r.
  • Podsumowanie wyników
   1.08.2023 r. godz. 15.30
  • Podpisanie i dostarczenie do sekretariatu deklaracji woli
   do 31.08.2023 r. do godz. 14.00
  • Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych na zajęcia pozaszkolne
   31.08.2023 r.
  • Przeprowadzenie testów uzdolnień kierunkowych pierwszy tydzień września.
  • Nabór uzupełniający
   1.09.2023 r. do 15.09.2023 r.
 3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się na wolne miejsca dla kandydatów zamieszkałych a terenie powiatu pilskiego.
 4. Kandydatami na uczestników zajęć pozaszkolnych mogą być dzieci i młodzież do momentu ukończenia nauki w szkole.
 5. Kandydaci spoza terenu powiatu pilskiego będą przyjmowani na zajęcia pozaszkolne, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego placówka dysponuje wolnymi miejscami – w postępowaniu uzupełniającym.
 6. Kandydata niepełnoletniego na zajęcia pozaszkolne w MDK „ISKRA” w Pile przyjmuje się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów kandydata.
 7. Wzór wniosku dla kandydatów pełnoletnich.
 8. Wszystkie dokumenty należy wypełnić drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej https://mdk.pila.pl/.
 9. Potwierdzenie wysłania formularza jest jednoznaczne z zapisaniem uczestnika w danym roku szkolnym 2023-2024 na wybrane zajęcia.

I. Postępowanie rekrutacyjne

 1. Postępowanie rekrutacyjne na zajęcia pozaszkolne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora placówki, który wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.
 2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:
  1. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do placówki, sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
  2. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych na zajęcia pozaszkolne oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych na zajęcia pozaszkolne oraz informacji o liczbie wolnych miejsc nastąpi z zachowaniem terminu określonego w etapach rekrutacji.
 3. Kandydat pełnoletni oraz rodzice kandydata niepełnoletniego umieszczeni na liście zakwalifikowanych na zajęcia pozaszkolne zobowiązani są do potwierdzenia woli. Dokumentem poświadczającym wolę uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych jest DEKLARACJA WOLI w zajęciach organizowanych przez MDK „ISKRA” w Pile dla kandydatów pełnoletnich/niepełnoletnich –dostarczany w wersji papierowej do sekretariatu MDK.
 4. W przypadku większej liczby kandydatów na I etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria:
  • wielodzietność rodziny kandydata – 1pkt
  • niepełnosprawność kandydata – 1pkt
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 1pkt
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 1pkt
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 1pkt
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 1pkt
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą – 1pkt
 5. Kandydat dodatkowo otrzymuje po 1 pkt za informacje dotyczące posiadania potwierdzeń dotychczasowych osiągnięć w szkole (kserokopie dyplomów).
 6. Dzień podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

II. Procedura odwoławcza

 1. W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia listy przyjętych i nieprzyjętych na zajęcia pozaszkolne rodzic/prawny opiekun kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji  rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do placówki.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic/prawny opiekun kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora MDK „ISKRA” w Pile odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor MDK „ISKRA” w Pile rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora MDK „ISKRA” w Pile służy skarga do sądu administracyjnego.

III. Postępowanie uzupełniające

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Młodzieżowy Dom Kultury „ISKRA” w Pile nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor placówki przeprowadza postępowanie uzupełniające stosując przepisy niniejszego regulaminu. Komisja rekrutacyjna przyjmie kandydata na zajęcia pozaszkolne, jeżeli w wyniku postępowania uzupełniającego kandydat zostanie zakwalifikowany oraz złoży wymagane dokumenty.
 2. Ogłoszenie wyników postępowania uzupełniającego nastąpi w terminie określonym etapami rekrutacji, nie później niż do 15 września 2023r.
 3. W miarę wolnych miejsc istnieje możliwość przyjęcia kandydatów na zajęcia w trakcie roku szkolnego po wypełnieniu dokumentów obowiązujących w rekrutacji, tj. Wniosku.
 4. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym kandydat uczęszcza na zajęcia pozaszkolne w MDK „ISKRA” w Pile.
 5. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w MDK „ISKRA” w Pile, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora MDK „ISKRA” w Pile została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.