Oświadczenie o dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Młodzieżowego Domu Kultury „ISKRA” w Pile

Strona internetowa Młodzieżowego Domu Kultury „ISKRA” w Pile jest przystosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Może być używana na różnych platformach sprzętowych (stacjonarnych, mobilnych) i programowych (systemy operacyjne, przeglądarki) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2018
Data ostatniej dużej aktualizacji: 01.09.2018

Zgodność ze standardami:

Pracujemy nad dostosowaniem naszej strony do standardu WCAG 2.1 (poziom AA)
Istnieje możliwość zmiany wielkości czcionki oraz zmiany kontrastu.

Zgodność z prawem polskim i międzynarodowym

Staramy się aby strona spełniała wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie to wskazuje, że od czerwca 2015 r. serwisy publiczne muszą spełniać wymagania dostępności. Powołuje się ono przy tym na specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA.

Treści zewnętrzne

Treści zewnętrzne, nieprzygotowane przez administratora strony (wideo, materiały dydaktyczne) mogą nie spełniać wszystkich standardów WCAG na poziomie AA.
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-21.
Na stronie internetowej brak standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dyrektor szkoły Ariana Latzke dyrektor@mdk.pila.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 67 349-19-54. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Dostępność architektoniczna

Młodzieżowy Dom Kultury „ISKRA” w Pile jest zlokalizowany przy ul. Okrzei 9, 64-920 Piła. Budynek ma dwa główne wejścia ( jedno od ul. Okrzei 9 a dwa wejścia od rynku, ul. Rynkowej. Wejście do budynku jest bez progowe. Osoby niepełnosprawne, mające problemy z samodzielnym poruszaniem się mogą liczyć na pomoc pracowników naszej placówki.
W budynku mieści się toaleta dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostosowanie korytarzy

Budynek jest obiektem parterowym. Korytarze są dostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie schodów

Brak schodów.

Dostosowanie wind

Brak wind.

Dostępność pochylni

Brak pochylni dla wózków inwalidzkich.

Dostępność platform

Brak platform.

Dostępność informacji głosowych

Brak dostępności informacji głosowych.

Dostępność pętli indukcyjnych

Brak dostępności pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów

Jeden parking znajduje się przy budynku MDK od strony ulicy Okrzei 9. Drugi parking jest zlokalizowany przy ul. Rynkowej od strony rynku, zjazd z Ronda Kuronia na rynek.

Prawo wstępu z psem asystującym

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku MDK (jest zakaz wprowadzania psów, ale nie dotyczy wejścia z psem asystującym).Dostępność tłumacza języka migowego

Osoby deklarujące potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego proszone są o zgłoszenie tego faktu korzystając z dostępnych środków komunikacji (e-mail: biuro@mdk.pila.pl tel. 67 349 19 54). Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, chęć skorzystania z takiej formy pomocy należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Po dokonaniu zgłoszenia nasza placówka zapewni obsługę osoby komunikującej się językiem migowym, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. Świadczona pomoc jest bezpłatna.

Dodatkowe informacje

Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.